Korišćena literatura:

Jokanović, Ž. Jovanka Broz – Moj život moja istina. Beograd: Blic; 2013.

Protić, M. Srpsko slikarstvo XX veka. Beograd: Nolit; 1970.

http://www.yugopapir.com/2016/06/jelena-gencic-slavna-teniserka-i.html Pristupljeno: 28.1.2017.

Beoković, M. Žene heroji. Sarajevo: Svjetlost; 1967. 

Krleža, M. (ur). Enciklopedija Jugoslavije.  Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod. 1955.

http://www.yugopapir.com/2015/08/desa-glisic-karikaturistkinja-zivotna.html?platform=hootsuite Pristupljeno: 16.10.2016.

Mitrović, M. Autoportret sa Milenom. Beograd: BIGZ; 1990.

Pantelić, I. Partizanke kao građanke. Beograd: Institut za savremenu istoriju; 2011. 

http://www.yugopapir.com/2014/03/soja-jovanovic-reditelj-i-ucesnik-nob.htmlPristupljeno: 28.8.2016.

Milinović, D., Petakov, Z. (ur.). Partizanke: žene u Narodnooslobodilačkoj borbi. Novi Sad: Cenzura; 2011.

Milosavljević, O. Potisnuta istina, Kolaboracija u Srbiji 1941-1944. Ogledi, (7). Beograd: Zagorac; 2006.

Stojaković, G. (ur.). Znamenite žene Novog Sada. Novi Sad: Futura publikacije; 2001.

Haan, F., Daskalova, K., Loutfi, A. (eds). A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest: CEU Press; 2006.

Trgovčević, Lj. Planirana elita. Beograd: Službeni glasnik; 2003.

Stojaković, G., Kresoja, S. Ženska imena Novog Sada. Novi Sad: GRAFOmarketing; 2014.

Grupa autora. Žene Srbije u NOB. Beograd: NOLIT; 1975.

Grupa autora.  Narodni heroji Jugoslavije. Ljubljana: Partizanska knjiga; Beograd: Narodna knjiga; Titograd: Pobjeda

Vuletić, Lj. Život i misao Ksenije Atanasijević. Beograd: autorsko izdanje; 2005.

Popov, Č. (gl.ur.). Srpski biografski rečnik 1 (A-B). Novi Sad: Matica srpska; 2004.

Čubrić, Lj. Spomenar – znamenite žene srpske. Beograd: Zavod za udžbenike; 2012.

Mala enciklopedija Prosveta. Beograd: Prosveta; 1986.

Pantelić I., Milinković J., Škodrić Lj. Dvadeset žena koje su obeležile XX vek u Srbiji. I deo, II deo. Beograd: NIN; 2013.