Marija Bursać je bila partizanka i prva žena koja je dobila titulu narodnog heroja u Jugoslaviji.

Rođena je u blizini Drvara i kada je sa 18 godina završila kurs domaćinstva, bila je čobanica i bavila se domaćinstvom u svom selu. U tom periodu je takođe postala članica revolucionarnog omladinskog pokreta. Članica Narodnooslobodilačkog pokreta postaje 1941. godine, a naredne je primljena u Komunističku partiju Jugoslavije. Aktivno je doprinosila radu NOP-a i Antifašističkog fronta žena (AFŽ) i takođe je bila zamenica komesara I omladinske radne brigade. U svom selu je po izbijanju ustanka okupljala omladinu oko ideje Narodnooslobodilačke borbe.

Marija je lično zahtevala da bude prebačena u X krajišku udarnu brigadu. Isprva je radila kao bolničarka, da bi kasnije postala bombaš. Ranjena je 1943. godine kada joj se parče minobacačke granate zabilo u nogu. Dok su je ranjenu nosili do obližnje bolnice Marija je sve vreme pevala partizanske borbene pesme.

Umrla je nekoliko dana kasnije od gangrene, a za narodnog heroja je proglašena 1945. godine.

image

Marija Bursać was a partisan and the first woman to get a title of a national hero in Yugoslavia.

She was born close to Drvar and when she was 18 she finished the course of home economics. She was a shepherdess and she took care of households in her village. During that time she became a member of revolutionary youth movement. Marija became a member of National Liberation Front in 1941 and the next year she became a member of the Communist Party of Yugoslavia. She had a few titles in different organisations and was a member Women’s Antifascist Front. She was a tribune of the idea of fighting against occupation in her village.

Marija personally insisted to be a part of the 10th Krajiška Power Brigade. At first she worked as a nurse and later she became a bombardier. She was badly wounded in 1943 when a part of granate ended up in her leg. While they were carrying Marija to the nearby hospital she was singing revolutionary partisan songs.

Marija died few days later from gangrene. She became a national hero in 1945.