Vladislava Beba Polit je bila filozofkinja i feministkinja.

Vladislava je rođena u uglednoj novosadskoj porodici, a njena tetka po ocu je bila Savka Subotić, čijom je stazom krenula i Vladislava. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stiče u Novom Sadu, a titulu doktora filozofije stiče u Budimpešti 1912, sa samo 26 godina. Vladislava je jedna od naših prvih žena doktora nauka.

Iz ove vremenske perspektive, Vladislava se svrstava u „umerene“ feministkinje. Ona se zalagala za emancipaciju žene, ali je smatrala da porodica i dalje zauzima centralno mesto u životu žene, čime pravi razliku između tog i zahteva ženskih pokreta na Zapadu. Ovaj svoj stav je objašnjavala time što se kod „Srba čak ni u 20. veku ne može načelo ravnopravnosti muža i žene ukoreniti“.

Vladislava piše i objavljuje na srpskom i mađarskom, najviše u periodu pred Prvi svetski rat. Pisala je o feminizmu i nastojala je da se ustanovi uzrok zapostavljenosti položaja žene. Isticala je da ravnopravnosti ne može biti dokle god u nekim krajevima „i danas stare žene ljube u ruku dečaka od 15 godina“. Takođe je smatrala da za izborno pravo žene treba da se izbore tek nakon što steknu svoja prava nad muškarcima i naglašava da će se (žene) za to boriti fanatično. Emancipacije žena je za nju neodvojiva od opšteg, kulturnog, razvitka naroda, što je opisala rečenicom „Prvo treba vi muški da steknete vašu kulturu…“

image

Vladislava Beba Polit was a feminist and a philoshopher.

Vladislava was born in a respectable and wealthy family from Novi Sad, and her paternal aunt was Savka Subotić, who was her paragon. After finishing grammar school in Novi Sad, Vladislava got her PhD in Budapest in 1912 at the age of 25 . Vladislava was one of the first women in Serbia who achieved PhD.

From this historical point, Vladislava belongs to the group of “moderate” feminists. She believed in the emancipation of women while underlying that the family is the centre of every woman’s life, which differs her from the feminists movements from the West.

Vladislava wrote in Serbian and in Hungarian, mostly before the WWI. She wrote about feminism and tried to understand the main cause of discrimination of women. She believed that equality can’t be reached if there are still places where “the elderly ladies kiss the hand of  young boys”. Vladislava believed that the right to vote will happen once the women get the equality and once that is achieved women will fight fanatically for that right. Emancipation of the women is inseparable from general and cultural development of a nation, a thought that she concludes with this sentence: “First you men, you need to get the culture you think you have…”